Termat & Kushtet

TERMAT & KUSHTET

Këto janë termat dhe kushtet (më poshtë: Kushtet) që rregullojnë përdorimin e produkteve, aplikacioneve ose faqes së internetit (më poshtë: Shërbimet) që i përkasin KUeDO Technologies ose filialet dhe bashkëpunëtorëve të saj (më poshtë: KUeDO).

Ju lutemi lexoni me kujdes këto Kushte para se të përdorni Shërbimet.

Duke hyrë dhe duke përdorur Shërbimet, ju pranoni që keni lexuar, kuptuar dhe pajtoheni me Kushtet, duke vendosur kështu një marrëdhënie të re kontraktuale midis jush dhe KUeDO dhe çdo marrëveshje të mëparshme apo marrëveshje paraprake të çfarëdo lloji midis dy palëve do të përfundojë.

KUeDO rezervon të drejtën të ndryshojë Kushtet në mënyrë të njëanshme, të pezullojë ofrimin e Shërbimeve ose ndonjë pjesë të tyre, në çdo kohë dhe për çfarëdo arsye, në përputhje me procedurën e përshkruar në këto Kushte. Aksesi juaj i vazhdueshëm në këto Shërbime dhe përdorimi i tyre përbën marrëveshjen tuaj për ndryshimin e kushteve.

1. SHËRBIMI

Shërbimet janë një platformë e teknologjisë së fundit, një tërësi programesh që lejon përdoruesit e aplikacionit KUeDO, ose faqes së internetit të KUeDO të kontaktojnë, ose rezervojnë dhe përdorin, shërbime të transportit të palëve të treta - subjektet e biznesit të të liçensuar që sigurojnë transportin e personave dhe sendeve brenda territorit të Shqipërisë.

KUEDO NUK ËSHTË NJË BIZNES I REGJISTRUAR PËR TRANSPORTIN E PERSONAVE DHE GJËRAVE, APO I LIÇENSUAR PËR SIGURIMIN E NJË SHËRBIMI TË TILLË.

Nëse nuk është rënë dakord ndryshe, kuptohet që shërbimet e KUeDO janë në dispozicion ekskluzivisht për anëtarët e Shoqatës KUeDO dhe nuk janë të një natyre publike.

LIÇENSË

Në përputhje me këto Kushte, KUeDO ju jep një të drejtë të kufizuar, jo-ekskluzive, të revokueshme, jo të transferueshme për të përdorur Shërbimet përmes qasjes dhe përdorimit të aplikacionit celular në pajisjen tuaj, ose hyrjes dhe përdorimit të faqes së internetit, dhe gjithashtu përmes përdorimit të çdo përmbajtje që mund të vihet në dispozicion, dhe në çdo rast vetëm për qëllime personale dhe jo-komerciale, përveç nëse është rënë dakord ndryshe.

KUFIZIMET

Gjatë aplikimit të këtyre Kushteve dhe / ose përdorimit të Shërbimeve, ju nuk mund të: (a) hiqni logon, markën tregtare ose ndonjë të drejtë të autorit ose përcaktimin e lidhur nga ndonjë pjesë të Shërbimeve; (b) shitjen, kopjimin, shpërndarjen, ofrimin, marrjen me qira ose shfrytëzimin komercialisht të Shërbimeve, përveç nëse autorizohet shprehimisht nga KUeDO; (c) modifikojë, dekompilojë ose çmontojë ndonjë pjesë të Shërbimeve; (d) të përdorë çdo pjesë të Shërbimeve për të mbledhur statistika, indeks, studim, ose të ndërhyjë në funksionimin dhe funksionalitetin e çdo aspekti të Shërbimeve; (e) të përpiqet ose të ushtrojë qasje të paautorizuar në Shërbime që mund të rrezikojnë sigurimin e Shërbimeve, ndonjë pjesë të tij, sistemin e lidhur ose rrjetin.

 

SHËRBIMET NGA PALËT E TRETA

Shërbimet që i nënshtrohen këtyre kushteve mund të vihen gjithashtu në dispozicion përmes shërbimeve dhe sistemeve të palëve të treta që KUeDO nuk mund t'i kontrollojë dhe zbatimi i të cilave nuk mund të kushtëzohet nga këto Kushte. Prandaj, ju pranoni që përdorimi i tillë i Shërbimeve dhe Sistemeve mund t'i nënshtrohet kushteve të Palës së Tretë të Përdorimit dhe Politikave të tyre të Privatësisë. Në këtë rast, KUeDO nuk mund dhe nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë produkt ose shërbim të ofruar nga palët e treta.

Ju lutemi vini re se "Palët e Treta" në kuptimin e këtyre kushteve do të konsiderohen gjithashtu si Apple Inc., Google Inc., Microsoft Corporation ose BlackBerry Limited, nëse përdorni Shërbimet përmes aplikacioneve të zhvilluara mobile për Apple IOS, Android, Microsoft Windows ose sistemin operativ celular Blackberry. Këto palë të treta nuk janë palë e këtyre kushteve dhe nuk janë përgjegjës për ofrimin e Shërbimeve ose mbështetje në asnjë mënyrë

PRONËSIA

Shërbimet, të gjitha të drejtat e autorit, sekretet tregtare, informacionet dhe të drejtat e tjera janë dhe mbeten pronë e vetme e KUeDO Technologies. Pranimi i Kushteve i jep një të drejtë të kufizuar për të përdorur Shërbimet, siç përshkruhet në paragrafët e mësipërm, por jo edhe e drejta e përdorimit të emrit të biznesit dhe emrin e KUeDO, logon, emrin e produktit ose markën tregtare të KUeDO.

2. DETYRIMET E PËRDORUESIT

DEKLARATA E PRIVATËSISË

Për të qenë në gjendje të përdorni të gjitha aspektet e Shërbimeve, duhet të regjistroheni dhe të krijoni llogarinë tuaj të përdoruesit. Parakushti për regjistrim është që ju të jeni të paktën 18 vjeç, d.m.th., ju keni aftësi të plotë ligjore, sipas rregullave të Republikës së Shqipërisë. Gjatë regjistrimit, KUeDO rezervon të drejtën të mbledhë të dhënat tuaja personale si: emrin, adresën, numrin celular, adresën e postës elektronike, moshën, si dhe informacionin rreth një mënyre të vlefshme pagese për Shërbimet. Është përgjegjësia juaj për të siguruar që informacioni juaj i regjistruar të jetë i saktë dhe i përditësuar gjatë gjithë përdorimit të llogarisë tuaj. Nëse disa aspekte të Shërbimeve janë në dispozicion për shkak të të dhënave të regjistruara të pasakta, KUeDO nuk do të jetë përgjegjës. Ju jeni gjithashtu përgjegjës ligjërisht për të gjitha aktivitetet që ndodhin në llogarinë tuaj dhe ju pranoni të ruani sekretin e kredencialeve tuaja të përdoruesit, domethënë, për të zbuluar emrin tuaj të përdoruesit dhe fjalëkalimin për këdo që hyn në sistem. Ju nuk mund të autorizoni palët e treta të përdorin llogarinë tuaj, dhe as nuk mund ta transferoni atë në një palë të tretë. Në disa raste, do t'ju kërkohet të siguroni prova të identitetit në mënyrë që të sigurohet Shërbimi, dhe mosrespektimi i kësaj mund të rezultojë në mohimin e Shërbimit.

RRJETI DHE AKSESI

Në mënyrë që të pajiseni me Shërbimin është e nevojshme që të keni një pajisje me mundësinë për të hyrë në internet. Kur përdorni Shërbimet, ju mund të paguani për shërbimin e transferimit të të dhënave sipas listës së çmimeve të ofruesit të shërbimit tua të internetit.

Gjithashtu, kur përdorni Shërbimin, programi monitoron vendndodhjen GPS të pajisjes tuaj celular dhe mbledh informacione për vendndodhjen tuaj aktuale. Duke përdorur Shërbimin, ju pranoni që këto informacione mund të mblidhen dhe përdoren vetëm për qëllimin e funksionimit të aplikacionit.

3. PAGESA

Duke pranuar këto Kushte, ju pranoni që për të përdorur Shërbimet, ju do të duhet të paguani një çmim të caktuar për palët e treta - subjektet e biznesit që janë regjistruar për të siguruar transportin brënda vendit të personave dhe sendeve. Pasi të ketë përfunduar Shërbimi, KUeDO do t'ia kalojë pagesën e bërë nga ju të kostove të faturuara palëve të treta që kanë kryer transportin. Pagesa për të përdorur Shërbimet në këtë mënyrë do të konsiderohet njësoj si pagesa që bëhet direkt ndaj palëve të treta me para në dorë. Shuma për të cilën do të ngarkoheni përfshin të gjitha tarifat dhe taksat e kërkuara nga ligji në fuqi.

TEKNOLOLOGJIA E FATURIMIT

Kur krijoni një llogari të përdoruesit, mbase kërkohet që të siguroni informacione për një metodë të vlefshme pagese, ose informacione se çfarë do të përdorni për të paguar Shërbimet dhe nga e cila shuma e zgjedhur do të zbritet në gjendjen e llogarisë tuaj.

Para se të filloni të përdorni Shërbimet, mund të depozitoni para në portofolin tuaj duke përdorur e-commerce në www.kuedo.al, ose të blini një Kartë të Parapaguar për të shtuar gjëndjen në portofolin tuaj në aplikacion.

Shërbimet do të tarifohen duke zbritur shumën e duhur nga bilanci i llogarisë tuaj, në varësi të vëllimit të përdorimit të Shërbimeve dhe faturimit që do të merrni në adresën tuaj të regjistruar të postës elektronike çdo herë që përdorni Shërbimin.

Gjithmonë mund të paguani me para në dorë drejtpërdrejt ndaj palëve të treta që janë të liçencuar për shërbime transporti (taksi, udhëtime turistike apo makina me qera).

Ju mund të kontrolloni gjëndjen aktuale të portofolit tuaj në llogarinë tuaj në çdo kohë.

KARTAT E PAGESAVE

Kur vendosni informacione për kartën e kreditit apo debitit me të cilën do paguani, informacioni konfidencial transmetohet përmes një rrjeti publik në një formë të sigurt (të koduar). Siguria e të dhënave gjatë blerjes garantohet nga një pranues i kartës së pagesës. Në asnjë moment nuk janë të disponueshme informacionet për kartën e pagesës për sistemin tonë.

Të gjitha pagesat do të bëhen në monedhën vendase të Republikës së Shqipërisë - ALL(Lekë). Për paraqitjen informative të çmimeve në monedha të tjera, përdoret kursi i këmbimit të Bankës Kombëtare të Shqipërisë. Shuma që do të ngarkohet për kartën tuaj do të shprehet në monedhën tuaj vendase përmes konvertimit në të njëjtën vlerë me kursin e përdorur nga institucionet bankare të kartave / banka juaj lëshuese, e cila mund të mos jetë e njohur për ne në kohën e transaksionit. Si rezultat i këtij konvertimi, ekziston mundësia i ndonjë ndryshimi të vogël nga çmimi origjinal i shënuar në faqen tonë dhe ai që mund të shihni në pasqyrën e bankës tuaj.

Ne dëshirojmë t'ju informojmë se Atex sh.p.k., shoqëri e liçensuar për transport taksi dhe makina me qera, përfaqëson KUeDO Technologies në proçesin e lidhjes së një kontrate për përdorimin e shërbimit KUeDO dhe pagesën me kartë, kartë e parapaguar, voucher apo me transfertë bankare ndaj KUeDO, prandaj detyrimet tuaja ndaj "KUeDO Technologies" do të shlyhen vetëm pasi të përllogariten detyrimet ndaj Atex sh.p.k.

KARTAT RIMBUSHËSE

Me blerjen e një Karte Rimbushëse në çdo pikë shitjeje e cila është e autorizuar nga KUeDO, ju mund ta ngarkoni Portofolin tuaj duke dërguar një kod konfirmimi të shkurtër përmes SMS në numrin e telefonit të dhënë në atë Kartë. Do të shihni udhëzime të hollësishme kur blini Kartën Rimbushëse me këtë mënyrë pagese ekzistojnë shumë përfitime shtesë për ju.

ÇMIMI

KUeDO do t'i vlerësojë çmimet për Shërbimet sipas një liste të çmimeve të para-çmimit. KUeDO rezervon të drejtën të ndryshojë listën e vendosur të çmimeve në çdo kohë, por me detyrimin të tregojë menjëherë listën e re të çmimeve në faqen e saj të internetit, si dhe të informojë përdoruesit për të.

Çmimet e përcaktuara në listën e çmimeve përmbajnë vetëm shumën e tarifës për shërbimin e bërë dhe nuk përfshijnë "bakshish" si një shpërblim shtesë për shoferin për cilësinë e shërbimit të ofruar. Nëse dëshironi mund ta shpërbleni shoferin më tej, por nuk jeni i detyruar ta bëni atë dhe kjo varet vetëm nga vullneti juaj.

Në rast se shërbimi juaj anulohet pasi të jetë caktuar shërbimi, do të paguhet një tarifë anullimi, e cila gjithashtu do të jetë e paracaktuar.

TARIFA PËR PASTRIMIN OSE RIPARIMIN

Nëse gjatë përdorimit të Shërbimeve, ndonjë veprim i juaj rezulton në dëm të shoferit ose në automjetin e transportuesit (dëmtimi fizik ose papastërtia) që tejkalon fushën e "dëmtimit të zakonshëm", do të jeni përgjegjës për kompensimin e dëmit.

Nëse kjo ndodh, transportuesi i palës së tretë do të kontaktojë KUeDO me një kërkesë dhe një raport të detajuar të dëmtimit. Nëse KUeDO vërteton se kërkesa është e justifikuar, KUeDO rezervon të drejtën të faturojë shumën përkatëse që korrespondon me dëmin e shkaktuar nga portofoli në aplikacion e përdoruesit, llogaria e tij ose mënyrë tjetër e raportuar e pagesës.

POLITIKAT E ANKIMEVE

Në rast se Përdoruesi është faturuar për shërbime që nuk kryhen në përputhje me këtë Marrëveshje, Përdoruesi është i autorizuar të paraqesë një ankesë përmes telefonit gjatë orarit të punës në telefonin e kontaktit KUeDO ose elektronikisht përmes faqes së internetit të KUeDO.

Të gjitha ankesat do të procedohen brenda afateve ligjore.

KTHIMI I PAGESAVE

Në rast se klienti ka paguar më parë, për një shërbim që kemi premtuar por nuk kemi mundur të ofrojmë, tërësisht ose pjesërisht, dhe pavarësisht nga arsyeja e kthimit, KUeDO është e detyruar të bëjë një rimbursim të shumës .

 

4. PARALAJMËRIMET, KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË, KOMPENSIMI

KUeDO nuk është një shoqëri ekonomike e regjistruar për sigurimin e transportit të personave dhe sendeve. KUeDO është një platformë që ofron një shërbim ndërmjetësimi mes pasagjerëve/përdoruesve dhe palëve të treta - transportuesve, të cilët ofrojnë një shërbim transporti.

Prandaj, KUeDO nuk garanton në lidhje me shërbimin e ofruar nga transportuesi - cilësia e transportit, afati, disponueshmëria e Shërbimeve pa ndërprerje në pjesë të caktuara të territorit, siguria e transportit ose kohëzgjatja e Shërbimit. Duke pranuar këto Kushte, ju pranoni që keni përgjegjësi të plotë që vjen nga përdorimi juaj i Shërbimeve.

KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

KUeDO nuk është përgjegjës për dëmet indirekte, incidentale, ndëshkuese ose pasuese (p.sh. fitimet e humbura, humbja e të dhënave, dëmtimet, dëmtimet materiale) që mund të lindin gjatë ose në lidhje me përdorimin e Shërbimeve. KUeDO gjithashtu nuk do të jetë përgjegjës për dëmet që vijnë nga: a) pamundësia aktuale për të përdorur Shërbimet nëse paaftësia është për shkak të fajit tuaj; b) gjatë një transaksioni të drejtpërdrejtë midis jush dhe një ofruesi të shërbimit të palës së tretë; c) për shkak të vonesave ose dështimeve në ofrimin e Shërbimit, nëse dështimet janë shkaktuar nga forca madhore ose rrethana të paparashikuara.

Kufizimet e përcaktuara në këtë pjesë të Kushteve nuk kanë për qëllim të përjashtojnë ose modifikojnë të drejtat tuaja si konsumator, siç garantohet nga sistemi ligjor i Republikës së Shqipërisë.

KOMPENSIMI I DËMEVE

Me pranimin e këtyre kushteve, ju pranoni që do të dëmshpërbleni KUeDO-n ose punonjësit e saj për të gjitha dëmet, përfshirë tarifat e avokatëve dhe kontestet gjyqësore, që rrjedhin nga: a) përdorimi juaj i Shërbimeve përtej rregullave të përcaktuara; b) shkelja e ndonjë dispozite të k&eu